Voldoende voor Nederland voor studentenmobiliteit; maar ruimte voor verbetering

Gepubliceerd op 29-01-2014 at 11:28

Bron: Nuffic

Nederland kan een voorbeeld nemen aan Duitsland, België, Spanje, Frankrijk en Italië bij het bevorderen van studentenmobiliteit. Die landen bieden de beste informatievoorziening en ondersteuning. Dat valt op te maken uit het mobiliteits-scorebord van de EU. Nederland krijgt een voldoende.

De EU heeft de score bepaald op basis van vijf indicatoren. Daarvan is de meeneembaarheid van studiefinanciering het sterkste punt van Nederland. Die wordt als ‘zeer goed’ beoordeeld, de hoogste score op ‘excellent’ na. De grootste verbeterpunten zijn de kennis van vreemde talen en de erkenning van in het buitenland behaalde studiepunten. Maar ook op die vlakken presteert Nederland al voldoende. De score voor informatievoorziening en begeleiding enerzijds en steun voor studenten uit minder bevoorrechte milieus anderzijds, is beoordeeld als ‘goed’ in dit rapport.

Nationaal beleid

Het mobiliteits-scorebord brengt het nationale beleid in kaart van alle EU-lidstaten gericht op het ondersteunen en aanmoedigen van studentenmobiliteit. Het bijbehorende rapport geeft een toelichting op de verschillende indicatoren. Ook  wordt uitgelegd dat het scorebord geen volledig beeld geeft. Zo zijn administratieve hindernissen buiten beschouwing gelaten, omdat het te moeilijk bleek om daar indicatoren voor te ontwikkelen en informatie over te verzamelen.

Beter scoren

Het is de bedoeling om het scorebord in 2015 te actualiseren. Nederland zou dan beter kunnen scoren door bijvoorbeeld informatievoorziening over en begeleiding bij studeren in het buitenland te evalueren. Ook met het invoeren van gestandaardiseerd persoonlijk advies voor en na afloop van het buitenlandverblijf valt winst te boeken, net als met toezicht op leerovereenkomsten en het gebruik van labels voor diplomasupplementen en ECTS. Het makkelijker maken voor HBO’ers om naar het buitenland te gaan is bijvoorbeeld één van de verbeteringen waar momenteel aan gewerkt wordt.