NWS-panel over de stelling: ‘Bezuinigen op onderwijs is in crisistijd gepast’

Gepubliceerd op 16-02-2013 at 14:27

Iedere nieuwsbrief spreken NWS-leden zich uit over een stelling of vraagstuk aangaande internationalisering of het hoger onderwijs dat op dat moment in de actualiteit is. Deze keer het vraagstuk of bezuinigen op hoger onderwijs in tijden van crisis gepast is.

Christopher Schrader, student uit Harvard:

Het budget voor onderwijs verkleinen kan misschien nodig zijn, maar, net zoals je zou kunnen zeggen dat meer geld stoppen in het onderwijssysteem het niet per se beter maakt, zorgt geld wegnemen er ook niet gelijk voor dat het Nederlandse systeem slechter wordt. Als het aankomt op de regering die wil bezuinigen zijn kwesties zelden alleen fiscaal. Vaak zijn ze emotioneel geladen en niet te voorzien van een prijskaartje, bijvoorbeeld: onze waarde als land, onze overeenstemming als volk om mensen in nood te helpen en om, met behulp van onderwijs, bij de jeugd te laten doordringen wat wij als Nederlanders als normen en waarden beschouwen.

Het is duidelijk dat wij niet kunnen doorgaan met de manier van spenderen zoals wij dat tot nu toe al die tijd gedaan hebben. De welvarende afgelopen 30 jaar heeft een vals gevoel van veiligheid gegeven aan de westerse landen – en dit zou kunnen veranderen, beginnend met het geleidelijke afnemen van het aantal regeringsministeries. Desalniettemin, bezuinigingen op alle afdelingen, inclusief onderwijs, moeten niet worden gezien als het einde van de wereld. Als we daarin tot overeenstemming komen kunnen we deze bezuinigingen zien als een kans voor re-evaluatie en een herbeoordeling van onze prioriteiten. Met minder geld te spenderen, kunnen we ook onszelf opnieuw verbinden met het welbekende Nederlandse pragmatisme en zuinigheid, wat niet alleen een sterkere educatie oplevert, maar ook een land met meer economische stabiliteit dat sterker de 21e eeuw in gaat.

Student uit Genève:

Het zou rampzalig zijn om het kwalitatief goede Nederlandse onderwijssysteem in tijden van economische achteruitgang te ondermijnen met bezuinigingen. Het is duidelijk dat hoogwaardig hoger onderwijs de belangrijkste motor is van groei voor de Nederlandse economie. Hierin snijden is juist in tijden van crisis een buitengewoon slecht idee, omdat het – meer dan bezuinigingen in andere sectoren – economisch herstel door groei fundamenteel raakt en hindert.

Het is misschien niet direct aantoonbaar dat bepaalde specifieke bezuinigingen meteen tot een verslechtering van het onderwijs zullen leiden, en het is best mogelijk dat het inkrimpen van sommige kostenposten de totale efficiëntie van het systeem verbetert. Niettemin is het niet meer dan een logische observatie dat meer geld in principe meer mogelijkheden voor goed onderwijs betekent: er kunnen betere faciliteiten worden bekostigd en betere wetenschappers worden aangetrokken. De wereldwijd geobserveerde correlatie tussen wereldwijde toponderwijsinstellingen en de (ruime) beschikbaarheid van geld is hiervan zeer duidelijk bewijs. Bovendien trekt hoge onderwijskwaliteit, als die eenmaal bereikt is, zelf ook vervolgens weer meer geld aan, door sponsoring van het bedrijfsleven en royale alumni.

Naast dit economische argument heeft hoogstaand hoger onderwijs ook grote intrinsieke waarde. Zonder onderwijs zou de moderne samenleving niet eens kunnen bestaan, en aantasting ervan is een belangrijk teken dat het beschavingspeil van een samenleving omlaag gaat. Om deze twee redenen is bezuinigen op onderwijs juist in crisistijd ongepast.

Wil jij meepraten over internationalisering van het Nederlandse Hoger Onderwijs?  Vind je dat studie in het buitenland toegankelijk moet zijn voor een selecte groep mensen of juist elke Nederlandse student?  Denk nu mee aan de hand van specifieke vraagstukken en beslis mee op basis van jouw ervaringen en kennis. Gemiddeld zul je elke maand een of meerdere stellingen of vragen voorgelegd krijgen. De bevindingen worden elke keer gecommuniceerd naar Den Haag aan relevante partijen. Lijkt je het leuk om constructief mee te denken, geef je op via belangenbehartiging@wereldwijdestudenten.nl.