Minister: plafond meeneembare studiefinanciering niet perse inzetten

In het kamerdebat eerder vandaag noemde de minister van Onderwijs het voorstel tot invoering van een plafond voor meeneembare studiefinanciering een paardenmiddel. Minister Bussemaker: “Nederlandse studenten willen wij stimuleren, want het is buitengewoon belangrijk dat zij naar het buitenland gaan. Sterker nog, ik vind dat Nederlandse studenten te weinig naar het buitenland gaan en ik zou graag met de Kamer nadenken over de vraag hoe we de Nederlandse studenten dusdanig kunnen stimuleren dat ze meer gebruikmaken van al die mooie Europese en internationale faciliteiten die we hebben. (…)”

Tweede KamerOp dit moment maken ongeveer 9000 Nederlandse studenten gebruik van de regeling om Nederlandse studiefinanciering te gebruiken voor een opleiding in het buitenland. Recentelijk oordeelde het Europese Hof dat de “drie-uit-zes eis” die daarop tot voor kort van toepassing was, discriminerend is voor migrerende werknemers. De Nederlandse overheid mag bij het toekennen van de financiering niet eisen dat de student minimaal drie van de laatste zes jaar legaal in Nederland heeft gewoond. Om te voorkomen dat de kosten gepaard met de meeneembare studiefinanciering de begroting overstijgen, wil de minister de mogelijkheid hebben een plafond in te stellen: “(…) Ik wil echter niet dat ons studiefinancieringsstelsel onbedoeld gebruikt wordt door studenten van migrerende families, waarvan wij ook niet goed weten wat er uiteindelijk met die middelen gebeurt, omdat de studievoortgang en de kwaliteit van de studie moeilijk te volgen zijn.”

NWS heeft zich tegen deze nieuwe beperking verzet en vond met name D66 en de SP aan haar zijde, maar helaas lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer het met de minister eens. Wel is het zo dat de hoogte van het plafond pas wordt bepaald als er zich problemen voordoen bij de hoeveelheid aanvragen. De minister heeft toegezegd eerst met de Kamer in overleg te treden, alvorens het beleidsmiddel in te zetten: “(…) Ik zal de Kamer ook de kans geven om met mij in debat te gaan, voordat ik een plafond instel. (…)”

De definitieve stemming over dit wetsvoorstel volgt volgende week dinsdag 22 januari. Het volledige verslag van de 40e vergadering van de 2e kamer op 16 januari 2013 is terug te lezen op www.tweedekamer.nl

Financieel plafond meeneembare studiefinanciering: een verkeerd signaal

Voor het plenaire debat in de Tweede Kamer van woensdag 16 januari willen wij het volgende meedelen:

NWS is van mening dat wanneer de meeneembare studiefinanciering zal worden beperkt of wanneer er additionele eisen worden gesteld, dit een extra drempel zal opwerpen. Dit kan het volgen van een studie in het buitenland ontmoedigen of onmogelijk maken.

Uit recent onderzoek van NWS onder 350 Nederlandse studenten in het buitenland komt naar voren dat de meeneembare studiefinanciering voor de grote meerderheid van de Nederlandse studenten (Bachelor of Master) in het buitenland een cruciale bron van financiering is. De meeneembare studiefinanciering is bijna altijd één van de drie belangrijkste bekostigingsbronnen.

Het introduceren van een financieel plafond aan het aantal studenten met meeneembare studiefinanciering geeft een verkeerd signaal uit. Uitgaande mobiliteit moet volgens NWS door de Nederlandse overheid juist worden aangemoedigd, niet ontmoedigd. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs, voor zover het diplomamobiliteit betreft, onderzocht en concludeert dat internationaal hoger onderwijs aanzienlijke baten kan opleveren. “Studenten kunnen zich optimaal voorbereiden op een toekomst in een steeds internationalere wereld door een kleiner of groter deel van hun opleiding in het buitenland te volgen. Een buitenlandse ervaring kan belangrijke baten opleveren voor de student in de vorm van persoonlijke ontwikkeling en een goede voorbereiding op een internationale arbeidsmarkt.”